ปีนี้ปริมาณผีเสื้อในอำเภอจินผิงมณฑลยูนนานจะเพิ่มขึ้นราว 100 ล้านตัว

แหล่งที่มา:The People's Daily   |    2024-05-20 15:56:34

หุบเขาผีเสื้อหงเหอ ตั้งอยู่ในอำเภอจินผิง แคว้นปกครองตนเองชนชาติฮานีและหยี-หงเหอ มณฑลยูนนาน ที่นี้มีพืชพรรณหลากหลายชนิด ประกอบกับมีสภาพแวดล้อมทางนิเวศขั้นพื้นฐานที่เหมาะสมสําหรับการอยู่รอดของผีเสื้อ ทำให้มีสายพันธุ์ผีเสื้อที่อุดมสมบูรณ์

คาดว่าปีนี้ผีเสื้อในหุบเขาผีเสื้อหงเหอจะมีจํานวนเกือบ 100 ล้านตัว เช่นเดียวกับจํานวนผีเสื้อในปีที่ผ่านมา

แหล่งที่มา:หนังสือพิมพ์ The People's Daily

โกว เสี่ยวหรง/แปล

จารุวรรณ อุดมทรัพย์/พิสูจน์อักษร

ปีนี้ปริมาณผีเสื้อในอำเภอจินผิงมณฑลยูนนานจะเพิ่มขึ้นราว 100 ล้านตัว