บทวิเคราะห์ : จีนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

แหล่งที่มา:CMG   |    2024-05-16 10:38:01

จีนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำโดยมุ่งเน้นไปที่การสร้างระบบอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติ  เขตอนุรักษ์ธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ  และสวนสาธารณะพื้นที่ชุ่มน้ำ  ในขณะเดียวกันก็ให้ความสําคัญกับการประชาสัมพันธ์และการศึกษาเพื่อสร้างความตระหนักรู้ของสาธารณชนเกี่ยวกับการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ อีกทั้งรณรงค์ให้ทั้งสังคมหวงแหนพื้นที่ชุ่มน้ำ 

พื้นที่ชุ่มน้ำ ป่าไม้และมหาสมุทรเป็นระบบนิเวศหลัก 3 ระบบของโลก  ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการป้องกันน้ำท่วม  ปรับสภาพภูมิอากาศ  อนุรักษ์แหล่งน้ำ  สลายมลพิษ  รับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  รักษาการหมุนเวียนของคาร์บอนในโลก  และปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ  ด้วยเหตุนี้  พื้นที่ชุ่มน้ำจึงได้รับการขนานนามว่า  เป็นไตของโลก  ขุมทรัพย์แห่งสรรพสิ่ง  และคลังสำรองคาร์บอน 

จีนเป็นประเทศที่มีพื้นที่ชุ่มน้ำหลากหลายประเภทและมีจํานวนมากมาย   โดยมีพื้นที่ชุ่มน้ำประมาณ 56.35 ล้านเฮกตาร์ เป็นอันดับ 1 ในเอเชีย  และอันดับ 4 ของโลก ในบรรดา "เมืองพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ" จำนวน 43 เมืองที่ได้รับการรับรองโดยอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ  มี 13 เมืองอยู่ในจีน จีนครองอันดับหนึ่งในโลกที่มี "เมืองพื้นที่ชุ่มน้ำนานาชาติ" มากที่สุด  ซึ่งรวมถึงเมืองฮาร์บิน เมืองไหโข่ว เมืองหยินชวน เมืองฉางเต๋อ  เมืองฉางสู และเมืองตงอิ๋ง เป็นต้น 

ย้อนไปเมื่อปี 1992 จีนได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ กลายเป็นภาคีที่ 67 ของอนุสัญญาฉบับนี้ โดยขณะที่เข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ จีนได้กําหนดให้พื้นที่ชุ่มน้ำ 6 แห่งมีความสําคัญระดับนานาชาติ ได้แก่ ทะเลสาบโป๋หยาง ทะเลสาบต้งถิง และทะเลสาบจาหลง เป็นต้น 

กว่า 30 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่เข้าร่วมอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ  รัฐบาลจีนได้ปฏิบัติตามพันธกรณีระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด  และดําเนินความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแข็งขัน เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP-GEF) ประเดิมโครงการเพื่อขยายพื้นชุ่มน้ำและเสริมขีดความสามารถในการจัดการพื้นที่ชุ่มน้ำในมณฑลเสฉวนของจีน โครงการนี้จะดําเนินการเป็นเวลา 5 ปี  และมีการลงทุนตามแผนรวมมากกว่า 20 ล้านเหรียญสหรัฐ โดยจะใช้อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติโฉงไห่เมืองซีชังและอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติไป๋เฮ่อเมืองซินจินเป็นสถานที่สาธิต เพื่อปรับปรุงความสามารถด้านการอนุรักษ์และการบริหารพื้นที่ชุ่มน้ำของมณฑลเสฉวนอย่างครอบคลุม 

สำหรับอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติซีซีที่เปิดให้เข้าชมเมื่อปี 2005 เป็นอุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติแห่งแรกของจีน อุทยานแห่งนี้ยึดมั่นในหลักการ  “ดำเนินการพัฒนาโดยคู่ขนานไปกับการอนุรักษ์” และปฏิบัติตามแนวทางให้การอนุรักษ์มาก่อนและพัฒนาแบบสีเขียว ในช่วงเกือบ 20 ปีที่ผ่านมา  อุทยานแห่งนี้มีการเพิ่มสัตว์และพฤษชาติเกือบ 700 สายพันธุ์ กลายเป็นสวรรค์ของนก ปลา แมลง และพืช และเป็นพื้นที่สีเขียวที่สาธารณชนใช้ร่วมกัน ตามสถิติพบว่า  นับตั้งแต่เปิดให้เข้าชมเป็นต้นมา  อุทยานพื้นที่ชุ่มน้ำแห่งชาติซีซีได้รับรองนักท่องเที่ยวมากกว่า 5 ล้านคนต่อปี  และสร้างรายได้จากการดําเนินงานรวมแล้ว 2,400  ล้านหยวน  ซึ่งมีบทบาทสําคัญในการส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืนของภูมิภาคโดยรอบ 

จีนระบุว่าพื้นที่ชุ่มน้ำเป็นทรัพยากรเชิงยุทธศาสตร์ที่สําคัญและหายากต่อความมั่นคงทางนิเวศวิทยาและการพัฒนาที่ยั่งยืนของบ้านเมือง จีนได้เคยสํารวจพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติถึง 3 ครั้ง ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2021 จีนประกาศใช้กฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ 

ในอนาคต  จีนจะส่งเสริมการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำตามหลักการ "การอนุรักษ์มาก่อน  ให้การฟื้นฟูตามหลักวิทยาศาสตร์  การใช้ประโยชน์อย่างสมเหตุสมผล  และการพัฒนาที่ยั่งยืน" เพื่อให้พื้นที่ชุ่มน้ำแสดงศักยภาพด้านนิเวศวิทยา  การผลิต  และทางวัฒนธรรมอย่างเต็มที่

บทวิเคราะห์ : จีนอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ